สถานะการสมัครสอบ

การตรวจสอบสถานะ!

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สถานะการชำระเงิน หมายเลขห้องสอบ และหากใบสมัครที่ชำระเงินแล้วสูญหาย ก็สามารถพิมพ์ใบสมัครใหม่เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าห้องสอบได้ หากท่านไม่ทราบรหัสประจำตัวสอบให้ค้นหารายชื่อของท่านได้ที่นี่