รายชื่อผู้สมัครสอบ

รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน จังหวัด การชำระเงิน ห้อง-เลขที่นั่งสอบ
50562 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หมาดฉิม 5 บ้านสาครเหนือ สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50561 เด็กหญิงญาณิศา สุจิตะพันธ์ 5 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50560 เด็กหญิงณัฐมน จอมแก้ว 6 นิคมพัฒนาผัง 20 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50559 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ทอง 6 อนุบาลท่าแพ สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50557 เด็กชายเอาฟา มนูญดาหวี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50556 เด็กชายเอสฟาฮาน สาดีน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50555 เด็กชายปวีณ์กร เอียดมาก 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50554 เด็กชายปกรณ์ ชูเจริญ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50553 เด็กหญิงอัฆนิยาอ์ หมันหมาด 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50552 เด็กชายซิวา มณีหยัน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50551 เด็กชายสุกิตติ บุญอินทร์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50550 เด็กหญิงพิชามญช์ เย็นเอง 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50549 เด็กหญิงรุ้งไพลิน ชัยชนะ 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50549 เด็กหญิงรุ้งไพลิน ชัยชนะ 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50548 เด็กหญิงขวัญภิชชา ชูสง 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50547 เด็กหญิงธีราตา บิลยะลา 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50547 เด็กหญิงธีราตา บิลยะลา 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50546 เด็กหญิงภัทรพร บุราญรมย์ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50545 เด็กหญิงอัญญ่า แหล่ทองคำ 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50545 เด็กหญิงอัญญ่า แหล่ทองคำ 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50544 เด็กชายอัครเดช พรหมเดชะ 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50544 เด็กชายอัครเดช พรหมเดชะ 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50542 เด็กชายสุวชัช สุขสะปาน 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50542 เด็กชายสุวชัช สุขสะปาน 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50541 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนชู 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50541 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนชู 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50540 เด็กหญิงกันยารักษ์ แก้วบริรักษ์ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50539 เด็กชายธนกฤต คงเอียด 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50538 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อาดำ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50538 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อาดำ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50537 เด็กชายรชต เอ้งฉ้วน 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50536 เด็กชายณัฐภัทร หยาหลี 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50536 เด็กชายณัฐภัทร หยาหลี 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50535 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชนะสุวรรณ์ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50534 เด็กชายอชิรพงศ์ อังโชติพันธ์ุ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50534 เด็กชายอชิรพงศ์ อังโชติพันธ์ุ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50533 เด็กหญิงวิชญาดา หลีจ้วน 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50532 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุ่นเรือน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50532 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุ่นเรือน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50531 เด็กชายกฤษกร น้อยฤทธิ์ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50530 เด็กหญิงพัณณิตา เย็นเอง 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50529 เด็กหญิงณรดา เป้าจันทร์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50528 เด็กชายศิวกร มีบุญ 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50527 เด็กชายพีรวิชญ์ อังกุราภินันท์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50526 เด็กหญิงสิริภัสญา บัวดี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50525 เด็กชายจารุกิตติ์ ไชยผล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50524 เด็กชายปารเมศ นพพล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50523 เด็กชายณัฎฐ์ธนากร พูนผล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50522 เด็กชายพงศพัศ สุพกิจ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50521 เด็กชายคุณาสิน สงหมด 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50520 เด็กหญิงพิชญธิดา จิตต์ภักดี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50519 เด็กชายปิยะนัฐ นพภาศรี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50518 เด็กหญิงณิชกานต์ ธัญธาดาพันธ์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50517 เด็กหญิงอริสรา ยาชำนาญ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50516 เด็กชายอนุพงศ์ ตันสกุล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50515 เด็กชายวรากร ถาวร 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50514 เด็กหญิงจรรยพร สุเมโธกุล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50513 เด็กหญิงธัญรัตน์ ธิดามี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50513 เด็กหญิงธัญรัตน์ ธิดามี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50512 เด็กชายชิษณุพงศ์ คงจินดามุณี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50511 เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนูสุด 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50511 เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนูสุด 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50510 เด็กชายซิลวา ยะฝา 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50509 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ ธรรมโชติ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50509 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ ธรรมโชติ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50508 เด็กหญิงภัทร์ธีรา มาลินี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50507 เด็กหญิงอัยรินทร์ หอมนิยม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50506 เด็กชายสุริยะ กูมุดา 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50505 เด็กหญิงชนิกานต์ บัวนุ่ม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50504 เด็กชายศุภณัฐ หาดหาย 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50504 เด็กชายศุภณัฐ หาดหาย 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50503 เด็กชายวรเมธ มาระตา 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50502 เด็กหญิงอรวรรยา สะอาด 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50501 เด็กชายเปรมศักดิ์ แก้วศรีนวล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50500 เด็กหญิงกฤษตยา บัวสนธิ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50499 เด็กชายอามิส แสงสุวรรณ์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50499 เด็กชายอามิส แสงสุวรรณ์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50498 เด็กหญิงยีรดา ฮะอุรา 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50497 เด็กหญิงณัฐวดี คงหลี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50496 เด็กหญิงปรายฟ้า เต็งสุวรรณรังสี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50495 เด็กหญิงจันทกานต์ แกสมาน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50494 เด็กชายรวินท์ อุ่นนวนจิรสิน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50493 เด็กหญิงณัฐรุจา เชษฐามาศ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50492 เด็กชายกูฟิรฮาน ยาแบโด 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50491 เด็กหญิงกันติชา รุ่งเรื่อง 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50490 เด็กชายพีรวัส สุดเหลือ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50489 เด็กชายปัญญา มาลินี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50488 เด็กชายจิตติพัฒน์ แหหนุ่ม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50487 เด็กชายเกียรติศักดิ์ หนูละออง 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50486 เด็กหญิงณิชนันทน์ เมียนเพชร 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50485 เด็กชายภูริภัทร นารีเปน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50484 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ บุญศรี 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50483 เด็กหญิงภัทราพร ณ พัทลุง 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50482 เด็กชายธนกฤต หน่วยแก้ว 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50481 เด็กชายกฤตพงษ์ สุนทรไชย 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50480 เด็กชายวงศกร กล่อมเกลี้ยง 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50479 เด็กหญิงพิชญา หนูดำ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50478 เด็กหญิงพิชชากร สุวรรณกูล 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50477 เด็กชายกฤษดนัย พันธฤทธิ์ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50476 เด็กหญิงพิชชานันท์ ขวัญเจริญ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50475 เด็กหญิงอณัฏฌา คงสม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50474 เด็กชายกฤตพิชาญเมธ นวนไหม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50473 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีนวลขาว 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50472 เด็กชายจิรพนธ์ ช่วยชม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50471 เด็กชายอัลฮากีม แกสมาน 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50470 เด็กชายชัชชัย ชุมชาติ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50469 เด็กหญิงมัทลีน่า เจ๊ะเส็ม 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50468 เด็กชายศุทธา สุขสำราญ 6 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50467 เด็กชายธีรเดช แก้วขาว 5 บ้านช่องไทร สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50466 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หมาดฉิม 5 บ้านสาครเหนือ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50465 เด็กชายอนุชา ก้อด็ม 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50464 เด็กชายอิสกันดาร์ สันง๊ะ 6 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50463 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชัยนุรัตน์ 5 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50461 เด็กชายคณิศร ทองศรีชุม 6 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50459 เด็กชายอินทัชช รอดโอ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50458 เด็กหญิงทรายขวัญ สุขทวี 4 สมาคมเลขานุการสตรี ๓ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50457 เด็กหญิงศิรดา หมัดสธรรม 4 สมาคมเลขานุการสตรี ๓ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50456 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุ่งยอ 4 สมาคมเลขานุการสตรี ๓ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50455 เด็กหญิงนัสรี่ย์ บารา 4 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50454 เด็กหญิงชลลดา หาญทะเล 5 บ้านตะโละใส สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50453 เด็กหญิงกวินทรา ลิ่มศรีพุทธ 4 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50452 เด็กหญิงนุรอัยย์นา อุมารี 4 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50451 เด็กชายรุชดี ดาหมาด 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50450 เด็กชายทรรศนพล หมาดฉิม 5 บ้านสาคร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50449 เด็กหญิงนูลิต้า แก้วบัวดี 6 อนุบาลควนโดน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50448 เด็กหญิงชญาพร ศรีจันทร์งาม 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50447 เด็กชายกุรกรณ์ จิ้วจวบ 6 สายเพชรศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50446 เด็กหญิงณปภัสร์ จันทวิลาศ 6 อนุบาลมะนัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50445 เด็กหญิงรัชนี สาดล 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50444 เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญวงศ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50443 เด็กหญิงณัชภัทร สว่างแจ้ง 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50442 เด็กหญิงพัชริญา รัตนวงศ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50442 เด็กหญิงพัชริญา รัตนวงศ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50441 เด็กชายสรวิชญ์ สว่างแจ้ง 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50440 เด็กหญิงสุกฤตา ชื่นจิตร 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50438 เด็กหญิงพรปวีณ์ จวงวาณิชย์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50437 เด็กชายธีรดนย์ แก้วเสน 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50436 เด็กชายอาร์มีรูล ยูตา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50435 เด็กหญิงรุซนาเดียร์ มุณีวัลสกุล 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50434 เด็กหญิงปณิธิ วิจิตรจรรยา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50433 เด็กหญิงณัฐวดี ด่านพิทักษ์พงศ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50432 เด็กชายบารมี สุขุมาลย์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50430 เด็กชายชยุต จิรโสภณ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50429 เด็กชายภูริณัฐ มุณีแนม 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50428 เด็กหญิงศิราภรณ์ โอ่เอี่ยม 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50427 เด็กชายกฤตยชญ์ อั้งสุพ่วง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50426 เด็กหญิงนิสฮาน่า สัญญา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50425 เด็กชายธาดา อัดเส็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50424 เด็กชายเอกบูรพา หลงสมัน 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50423 เด็กชายพีรณัฐ คงแคล้ว 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50422 เด็กชายวรภัค หาญปรีชา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50421 เด็กหญิงนิสรีน เหมเด็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50420 เด็กหญิงสาวิตรี แสงจันทร์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50419 เด็กหญิงฟาริสา นางา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50418 เด็กหญิงอัยรดา แหล่ทองคำ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50417 เด็กชายอานัส โกแหละ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50416 เด็กชายเจริญ รัตนวงศ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50415 เด็กหญิงภทรกช อังโชติพันธุ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50414 เด็กหญิงรวินท์นิภา คงช่วย 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50413 เด็กชายก้องภพ กองกุหลาบ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50411 เด็กหญิงฐิตารีย์ โต๊ะหลง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50410 เด็กหญิงณัชริญา ทองส่งโสม 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50409 เด็กชายฉลองพณ จินดากุลเวศ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50408 เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญเตี่ยว 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50406 เด็กชายอิมรอน หลีเส็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50405 เด็กชายธีทัต บัวลาแก้ว 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50404 เด็กชายพีรวิชญ์ แก่นพรหมมา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50403 เด็กชายภานุกร บุญเทพ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50402 เด็กชายกฤตภาส ชูเพ็ชร 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50401 เด็กชายภคพล มีมั่งคั่ง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50400 เด็กหญิงชฎาพรรณ บัญณา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50399 เด็กชายกรวิชญ์ งามสนะ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50398 เด็กหญิงจุฑามาศ ไฝขาว 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50397 เด็กหญิงอรวรรณ ประภาส 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50396 เด็กหญิงอามานีร่า ภู่เพ็ชร 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50395 เด็กหญิงอาซียา สูเด็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50394 เด็กหญิงลีลาวดี อำมาตย์นิติกุล 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50392 เด็กชายภาคิน บือโต 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50391 เด็กชายชนัญกฤษ กลิ่นละมัย 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50390 เด็กชายพันศักดิ์ ทองชู 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50389 เด็กชายภูริณัฐ ใจกล้า 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50388 เด็กหญิงชนันพร ปิ่นทองพันธุ์ 6 อนุบาลมะนัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50387 เด็กหญิงขวัญฤดี กิตติวราภรณ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50386 เด็กหญิงชนกนันท์ จันทร์จอก 6 อนุบาลมะนัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50385 เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมฆทอง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50384 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชูชม 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50383 เด็กหญิงชญานี รักนุ้ย 6 อนุบาลมะนัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50382 เด็กชายธัชธรรม ทองบาง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50381 เด็กหญิงพรรณนารา สมปอง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50380 เด็กหญิงรุ่งทิวา ผลารักษ์ 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50379 เด็กหญิงธิตาพร บินตำมะหงง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50378 เด็กชายทัศกร คุ้มกัน 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50377 เด็กหญิงศิริณี กรมเมือง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50376 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงนวล 6 อนุบาลมะนัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50375 เด็กหญิงจารุวรรณ ราชเมืองขวาง 5 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50374 เด็กหญิงซัลวา หมัดระหีม 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50373 เด็กหญิงกัญญ์วรา ใบบิเด็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50372 เด็กหญิงจิราวรรณ อนันทะกูล 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50371 เด็กหญิงจินตพร บุญทรัพย์ 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50370 เด็กหญิงณพิชญา บุหงารัตน์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50369 เด็กหญิงปัณณพร อังสุภานิช 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50368 เด็กหญิงกฤตยา แซ่อึ้ง 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50367 เด็กหญิงปรีดาวรรณ บุญมณี 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50366 เด็กหญิงพิชญาภา เมฆยงค์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50365 เด็กหญิงกานต์สิมา ดำเต๊ะ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50364 เด็กหญิงเจนน่าร์ ถาวรจิต 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50363 เด็กชายฟัรฮาน มรรคาเขต 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50362 เด็กชายธฤต ด่อล๊ะ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50361 เด็กชายอัฟฟาน แก้วดำ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50360 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุวรรณรักษ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50359 เด็กหญิงรมิตา เลิศอริยะพงษ์กุล 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50358 เด็กหญิงพรปวีณ์ พลฤทธิ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50357 เด็กหญิงอันนาลักษณ์ คุณลักษณ์ธำรง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50356 เด็กหญิงฐิติยาพร มนูญดาหวี 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50355 เด็กหญิงชญานัน มาลัยสนั่น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50354 เด็กชายธีรภัทร พรหมเมฆ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50352 เด็กหญิงภาสินี เมืองปาน 6 อนุบาลมะนัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50351 เด็กหญิงพริมรตา พูนประกอบ 6 บ้านค่ายรวมมิตร สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50350 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ดาเเลหมัน 6 มุสลืมสตูลวิทยา สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50349 เด็กหญิงปุณฑรี แก้วจันทร์ 6 บ้านคลองขุด สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50348 เด็กหญิงฮานาน เถาวัลย์ 6 มุสลิมศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50347 เด็กหญิงกิ่งแก้ว เวชสิทธิ์ 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50346 เด็กชายนาซีรุดดีน ล่านุ้ย 4 มุสลิมสตูลวิทยา สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50345 เด็กชายฐิตินันท์ อังโชติพันธุ์ 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50344 เด็กหญิงนัจญาวา ลิมาน 6 บ้านท่าแลหลา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50343 เด็กหญิงณัฐธิดา ตอพล 6 บ้านท่าแลหลา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50342 เด็กหญิงปุณยนุช คู่ศรีสมทรัพย์ 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50341 เด็กชายปกป้อง แก้วอัมพร 6 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50340 เด็กชายกิตติกร พันธ์พงษ์ 6 เทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50339 เด็กชายธนาคาร ภู่สกุล 4 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50337 เด็กหญิงสุภาวิตา รัตนโอภาส 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50335 เด็กหญิงญาณิศา สุจิตะพันธ์ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50334 เด็กหญิงเอวิตรา ปะดุ๊กะ 5 บ้านดูสน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50333 เด็กหญิงกันต์ฤทัย กือเลาะ 6 อนุบาลควนโดน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50332 เด็กหญิงอันดา กือเลาะ 5 อนุบาลควนโดน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50330 เด็กชายอภิสิทธิ์ บุปผะโก 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50329 เด็กหญิงชาลิสา สันหรีม 4 อนุบาลเมืองสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50328 เด็กชายอรรถนนท์ มินชะ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50327 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชะนะมณี 5 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50326 เด็กหญิงนาตาชา สัญญา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50325 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หลงสามะ 6 เทศบาล ๓(บ้านหัวทาง) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50324 เด็กหญิงกัญญาภัค สง่าบ้านโคก 6 เทศบาล ๓(บ้านหัวทาง) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50323 เด็กหญิงฟิรฮานา ทิ้งผอม 5 อนุบาลควนโดน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50322 เด็กหญิงฟาตีฮะห์ อับโดระมาน 6 เทศบาล ๓(บ้านหัวทาง) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50321 เด็กหญิงเกวริน ทวนทอง 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50320 เด็กหญิงฉัตรสุดา พยุหพล 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50319 เด็กหญิงณรินรัตน์ ชอบแต่ง 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50318 เด็กหญิงอรอนงค์ เกาะสินธ์ุ 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50317 เด็กชายวรวิทย์ แกล้วทะนง 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50316 เด็กหญิงวริศรา รุจิตร 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50316 เด็กหญิงวริศรา รุจิตร 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50315 เด็กหญิงนัสริน นาวาเดช 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50314 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณตรี 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50313 เด็กชายณัฐกรณ์ ไฝนุ้ย 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50312 เด็กชายณัฐพงศ์ เกตุแก้ว 6 เทศบาล ๑ (บ้านท่าจีน) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50311 เด็กหญิงชนิตา ทองช่วย 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50310 เด็กหญิงจุฑากานต์ เพ็ชรณรงค์ 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50309 เด็กชายปกาวิทย์ รามวงศ์ 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50308 เด็กหญิงนภัสกร พุ่มโพธิ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50307 เด็กชายสุปุลิน สุรินราช 6 มุสลิมสตูลวิทยา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50306 เด็กชายธนภัทร แก้วพูล 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50305 เด็กชายปภังกร ถวิลวรรณ์ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50304 เด็กหญิงกนกวรรณ สักพุฒน์ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50303 เด็กหญิงสิรภัทร แดงเจย์ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50302 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุภาวะ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50301 เด็กหญิงสุกัญญา เลื่อนจันทร์ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50300 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ชูฟอง 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50299 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ทอง 6 อนุบาลท่าแพ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50297 เด็กหญิงฮุสนา เส็นหมาน 6 บ้านหาญ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50296 เด็กชายพีรวัส สมัยอยู่ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50294 เด็กหญิงศิรัญญา แก้วขาว 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50293 เด็กหญิงสิรินทรา ลูวันอาสัน 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50292 เด็กชายฮาณาฟิต ละไบหมาดเด็น 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50291 เด็กหญิงณัฏฐกมล เต่าเพ็ชร 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50290 เด็กหญิงรุซญา จันทร์ทอง 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50289 เด็กหญิงชุติมน ลุงซอ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50288 เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วยัง 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50287 เด็กหญิงปณิตา เอ็กหลี 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50286 เด็กชายธนัท พระคง 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50285 เด็กหญิงเกฏนภา อุดม 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50284 เด็กชายศักดิธัช ปูนิล 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50283 เด็กหญิงภัทธิรา อินทะสระ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50282 เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ ยอดแก้ว 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50281 เด็กหญิงนิรชา นิอาวรณ์ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50280 เด็กหญิงธันยชนก เส็นเส็ม 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50279 เด็กหญิงวรัทยา เรืองเขียว 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50278 เด็กหญิงธนัญญา ปุนยัง 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50277 เด็กชายกษิดิ์เดช กั่วพานิชย์ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50276 เด็กชายวงศกร สุขชุม 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50275 เด็กหญิงบุญญพร ใจรักษา 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50274 เด็กชายนพคุณ งามศิริวัฒนา 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50273 เด็กชายจรูญวิทย์ อิสสระ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50272 เด็กหญิงไอรดา ยากะจิ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50271 เด็กหญิงมานิสรา ขุนเทพ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50270 เด็กชายศุภสิน ยะโกบ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50269 เด็กชายภครณณ บินสอาด 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50268 เด็กหญิงกมลชนก บุญเรืองขาว 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50267 เด็กหญิงจิตกรุณา กรมเมือง 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50266 เด็กหญิงฉัตรวริญ วัฒนะ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50265 เด็กหญิงกัญชลิกา แก้วบัว 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50264 เด็กชายศตายุ ทวนทอง 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50263 เด็กชายอัซมาน ลัสมาน 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50262 เด็กชายณัฐนนท์ มะมุดีน 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50261 เด็กหญิงรมิตา หลงสะหลำ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50260 เด็กหญิงนูรียะฮ์ หมาดมานัง 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50259 เด็กหญิงนูรีน โต๊ะมอง 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50258 เด็กหญิงชลิดา บุญแก้วขวัญ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50257 เด็กหญิงวันวิสา พลเจริญ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50256 เด็กหญิงพาขวัญ เส็มสัน 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50255 เด็กชายอัครกร สำมะเนี๊ยะ 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50254 เด็กชายฉัตรชนัน บินตำมะหงง 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50253 เด็กชายฉัตรชนก บินตำมะหงง 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50252 เด็กชายอรรถนนท์ ใบเต้ 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50251 เด็กหญิงสุพรรณหงส์ เสียงชอบ 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50250 เด็กหญิงฮัยดารียะฮ์ หลีเส็น 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50249 เด็กหญิงญาดา มีนหละ 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50248 เด็กหญิงพัชรภรณ์ ซุ้ยขาว 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50247 เด็กชายศุภณัฐ ตู้เซ่ง 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50246 เด็กหญิงวาสิตา รัตตพันธ์ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50245 เด็กหญิงวิมลภัทร อนุวัฒน์ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50244 เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็นติระ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50243 เด็กหญิงปราณปรียา แก้วรัตนะ 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50242 เด็กหญิงพุทธิดา ชุมประยูร 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50241 เด็กชายนวนพ บัวเพ็ชร 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50240 เด็กหญิงสาริศา สมันตรัฐ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50239 เด็กชายอดิศัย อนิวรรตวงศ์ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50238 เด็กหญิงญาณิศา หาหลัง 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50237 เด็กหญิงจอมขวัญ กองบก 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50236 เด็กหญิงวิศรุตา แก้วยัง 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50235 เด็กหญิงพิชธาดา หิมะพานิช 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50234 เด็กชายจิรภัทร ตั้งหลุน 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50233 เด็กหญิงจิตราวดี อิหมำหมาด 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50232 เด็กชายสิปปภาส แซ่เลี่ยว 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50231 เด็กหญิงปรียาภัทร จีระเสถียร 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50230 เด็กหญิงสรัลพร พงษ์เกื้อ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50229 เด็กชายสุทธิราช นาคแท้ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50228 เด็กชายปรเมศวร์ รังษี 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50227 เด็กหญิงณัชณิชา ทักบินันท์ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50226 เด็กหญิงภูษณิศา ผิวเหลือง 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50225 เด็กหญิงกันต์ฤทัย จุลมณีโชติ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50224 เด็กชายวีรศักดิ์ ชูทอง 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50223 เด็กหญิงจันทราลักษณ์ ชาญสูงเนินกิจ 6 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50222 เด็กหญิงนันทนก ทองศรี 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50221 เด็กชายอมรเทพ เปล่งประดับ 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50220 เด็กชายวรวัฒน์ เรืองเขียว 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50219 เด็กหญิงไอญาดา จันทกรานต์ 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50218 เด็กหญิงรุ่งรดา ไม่จน 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50217 เด็กชายปุณณพัฒน์ จันตระกูล 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50216 เด็กชายพัชรพล ศรีเปรม 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50215 เด็กหญิงปริยากร ปานุรัตน์ 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50214 เด็กชายปรเมศวร์ พรหมเมศร์ 4 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50213 เด็กหญิงพิณชนก ภู่ทอง 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50212 เด็กหญิงอธิชา หมันเร๊ะ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50211 เด็กหญิงชญานิศ ใบหมาดปันจอร์ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50210 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สะหาบ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50209 เด็กหญิงวรัญญา สุวรรณฤทธิ์ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50208 เด็กชายมูอัสซิน ยาแบโด 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50207 เด็กหญิงฐิดาภรณ์ ชูขำ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50206 เด็กหญิงอามาลีนา มณีโส๊ะ 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50205 เด็กชายธนกฤต ชุมประยูร 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50204 เด็กหญิงนูริน มาลิกัน 6 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50203 เด็กชายก้าวหน้า บุญขวัญ 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50202 เด็กชายซอฟาร มะสมัน 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50201 เด็กหญิงวันวิสา ดิษฐ์สระ 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50200 เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรนุ่ม 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50199 เด็กชายอานันดา เวชสิทธิ์ 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50198 เด็กชายธนกฤต ชนะสุข 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50197 เด็กชายยศกร ชุมตรี 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50196 เด็กชายปุญชรัสมิ์ ฆังคะสุวรรณ 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50195 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีนวนเอียด 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50194 เด็กหญิงขวัญนภา ฤทธิชัย 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50193 เด็กชายสพล ศรีเวิน 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50192 เด็กชายสิรธีร์ แซ่ฮั่น 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50191 เด็กชายศพล ศิริทิน 6 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50190 เด็กหญิงสโรชา สุวรรณโณ 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50189 เด็กหญิงญาณิศา ธัมโชตัง 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50188 เด็กชายอัครชัย อยู่มั่นธรรมา 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50187 เด็กหญิงกัลยาศิริ สงสิงห์ 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50186 เด็กหญิงณัฐปคัลภ์ ช่วยบุญ 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50185 เด็กชายธาวิน ดาษดา 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50184 เด็กชายฐนกร อังโชติพันธุ์ 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50183 เด็กชายอิศรายุ จันตรีวา 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50182 เด็กหญิงอภิจารวี บัวเพ็ชร 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50181 เด็กชายศิรสิทธิ์ ศรีภักดี 6 อนุบาลอรอนงค์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50180 เด็กหญิงวรัชยา บุญขวัญ 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50179 เด็กหญิงกนกลักษณ์ รักนุ้ย 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50178 เด็กชายรตน เตชะรัตนเดชา 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50177 เด็กหญิงจิรนันท์ บุญช่วย 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50176 เด็กหญิงรัศมี ดอล๊ะ 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50175 เด็กหญิงสายน้ำ คงพรหม 5 ปิยนุสรณ์ศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50174 เด็กชายภูดิศ ปงพิทักษ์ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50173 เด็กหญิงปริยาภัทร ชูสิงแค 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50172 เด็กหญิงเกวรินทร์ หนูสวัสดิ์ 6 นิคมพัฒนาภาคใต้1 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50170 เด็กหญิงณัชชา ธรรมขุนนุ้ย 6 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50169 เด็กหญิงรมิดา ศรราช 5 เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50168 เด็กหญิงปวันรัตน์ วรวรรณสงคราม 6 สายเพชรศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50167 เด็กหญิงศิรารักษ์ สุขสง่า 5 อนุบาลควนโดน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50166 เด็กชายณัฏฐพล กองทอง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50165 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วทองมา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50164 เด็กชายโภคิน เขาผึ้ง 6 เทศบาล 2 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50163 เด็กชายกิตติธรา รามวงศ์ 4 เทศบาล 2 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50162 เด็กชายอารีฟีน บาราสัน 6 บ้านกาเนะ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50161 เด็กหญิงชลธิชา หลงเจ๊ 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50160 เด็กชายสิทธิภัทร เกตุทอง 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50159 เด็กหญิงสุชาดา ยาสัน 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50158 เด็กหญิงประวีณา ปานผอง 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50157 เด็กหญิงภวรัญชน์ มานิต 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50156 เด็กหญิงบัณฑิตา ชูเกตุ 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50152 เด็กชายศุภกิจ จันทร์พริ้ม 6 นิคมพัฒนาภาคใต้3 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50151 เด็กหญิงชลธิชา หลงเจ๊ะ 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50150 เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์ทอง 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50149 เด็กหญิงปัณณิตา บุญรัตน์ 4 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50147 เด็กชายฟัรฮาล หมาดสกุล 5 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50146 เด็กชายธายุกร สืบประดิษฐ์ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50145 เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณโณ 6 สายเพ็ชรศึกษา สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50144 เด็กหญิงวรรณกานต์ วิเชียรไชย 6 นิคมพัฒนาภาคใต้1 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50143 เด็กหญิงญาณิศา จีระเสถียร 6 นิคมพัฒนาภาคใต้1 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50142 เด็กหญิงพชญดา บุญช่วย 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50141 เด็กชายธรรศ โกวิทพิทยาการ 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50140 เด็กชายมูฮัมหมัดร็อฟฟา บอเน๊าะ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50139 เด็กหญิงนาซาณีน อานับ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50138 เด็กหญิงณวินดา บัวปลอด 6 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50137 เด็กชายจิโรธิศักดิ์ วุฒิสม 6 บ้านห้วยน้ำดำ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50136 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา มัชรินทร์ 6 เทศบาล1 (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50135 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ไพจิตจินดา 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50134 เด็กหญิงนันท์นภัส ตีปดำ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50133 เด็กหญิงโสรญา สุยสุทธิ์ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50132 เด็กชายปรัชวี ชะนะหมัด 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50131 เด็กหญิงกนกวรรณ เรนเรือง 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50130 เด็กหญิงนัสรีน เตบสัน 6 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50129 เด็กหญิงดามิยา เส็นสมมาตร 6 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50128 เด็กชายสิทธินนท์ ช่วยพัฒน์ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50127 เด็กชายเอกพล หมัดวิเศษ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50126 เด็กชายปาราเมศ กมลภา 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50125 เด็กชายยศกร คิมหันต์ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50124 เด็กชายอธิป กำไลแก้ว 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50123 เด็กชายนฤเบศร์ อุสนุน 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50122 เด็กหญิงอธิตา แดวากม 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50121 เด็กหญิงวิลาสินี เตะปูยู 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50120 เด็กหญิงลีญ่า หนุนมานะ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50119 เด็กหญิงยุภาวดี มนขุนทด 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50118 เด็กหญิงโชติรัตน์ เตะปูยู 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50117 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หมาดสมัน 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50116 เด็กหญิงชลิตา กิตติสังวาลย์ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50115 เด็กหญิงจิราภา บิลังโหลด 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50114 เด็กหญิงชลธิชา ดำเดิม 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50113 เด็กหญิงอามีดะห์ ละใบง๊ะ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50112 เด็กหญิงทิพวรรณ ศิริรัตน์ 6 เทศบาล ๔ ( บ้านศาลากันตง ) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50111 เด็กหญิงพชรชตา เหตุทอง 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50110 เด็กชายเฟาซีย์ ดอล๊ะ 6 บ้านห้วยน้ำดำ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50109 เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณศรี 6 บ้านห้วยน้ำดำ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50108 เด็กชายฟัรดีร์ บิลหลี 6 บ้านห้วยน้ำดำ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50107 เด็กหญิงรัชฎาวดี เกตจงกล 5 เทศบาล ๑ (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50106 เด็กชายภูวดล เกตจงกล 4 เทศบาล ๑ (วัดสตูลสันตยาราม) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50104 เด็กหญิงกวินตรา แก้วสลำ 6 บ้านควน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50103 เด็กชายนาวา ดำกระบี่ 5 บ้านไสใหญ่ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50102 เด็กหญิงเวทิตา เมืองหลัง 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50101 เด็กหญิงอรณา ลิมานิ 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50100 เด็กชายปัญจตาณ สนูบุตร 5 เทศบาล2วัดชนาธิปเฉลิม สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50099 เด็กชายอัชวิน พะสริ 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50098 เด็กหญิงธัญรัตน์ ทวนดำ 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50095 เด็กหญิงอัญวริน แดงเพ็ง 4 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50094 เด็กหญิงพีรดา เทพนรินทร์ 5 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50093 เด็กหญิงกันธิชา ม่วงมงคล 5 เทศบาล2(วัดชนาธิปเฉลิม) สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50092 เด็กหญิงไปรยา ชัยชาญ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50091 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกียรติประวัติ 6 บ้านคลองขุด สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50089 เด็กหญิงปวีณ์นุช แสนม่วง 6 บ้านท่าหิน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50088 เด็กหญิงสวรส บุญมา 6 เทศบาล 4 ( บ้านศาลากันตง) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50087 เด็กหญิงปริศนา แดงนุ้ย 6 เทศบาล 4 ( บ้านศาลากันตง) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50086 เด็กหญิงนิสสรีน บาราสัน 6 เทศบาล 4 ( บ้านศาลากันตง) สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50085 เด็กหญิงณทิพรดา บุญฤทธิ์ 4 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50084 เด็กหญิงนภสร วรรณดี 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50082 เด็กชายเขม ไพจิตจินดา 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50081 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์ จันทร์สว่าง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50080 เด็กหญิงกมลชนก ยอดแก้ว 6 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50079 เด็กหญิงกุลวานีย์ หลังเมือง 4 นิคมพัฒนาผัง๖ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50078 เด็กหญิงศุภรดา คำพรหม 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50077 เด็กหญิงคณิติน รักสัตย์ 5 บ้านท่ายาง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50076 เด็กหญิงนาเดีย ล่านุ้ย 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50075 เด็กหญิงนาดา ล่านุ้ย 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50072 เด็กหญิงฟิรดาวน์ ดุลยาภรณ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50071 เด็กชายพสุ รักเมือง 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50070 เด็กหญิงศศิวิมณฑ์ จันตรีวา 4 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50069 เด็กชายภูริพัฒน์ บัวดำ 4 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50068 เด็กชายธีราวุต รายาสาตร์ 6 บ้านควน สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50067 เด็กหญิงรัชนก บุญสนิท 4 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50066 เด็กชายอิทธิกร จันทะภาโส 4 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50065 เด็กหญิงเปมิกา อำไพฤทธิ์ 4 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50064 เด็กหญิงศิริพร คชฤทธิ์ 5 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50063 เด็กหญิงณัฐพร ชัยอามาตย์ 5 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50062 เด็กหญิงอริยา หมื่นสุวรรณ 5 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50061 เด็กหญิงเคลือฟ้า เพชรนิล 5 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50060 เด็กชายภูวนารถ บุญสนิท 6 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50059 เด็กชายธนพนธ์ เสมสัน 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50056 เด็กชายศุภกฤต บุญจันทร์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50055 เด็กหญิงสุทัตตา พรหมสุทธิ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50054 เด็กหญิงฮัสนา กาดีโลน 5 อนุบาลทักษิณสยาม สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50053 เด็กชายหรรษวัต ภูติยา 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50052 เด็กหญิงสลิลลา เสียมไหม 6 บ้านปันจอร์ สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50051 เด็กหญิงสุภัสสร ขวดปลอด 5 นิคมพัฒนาภาคใต้3 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50050 เด็กชายกิตติกวิน ดำรงกูล 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50049 เด็กหญิงดียาน่า โต๊ะหวันหลง 6 ทอฝันโรจนวิชญ์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50048 เด็กชายมุอาวิน เก็มบู 6 บ้านลาหงา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50047 เด็กหญิงบุญยวีร์ เย็นทั่ว 5 จงหัว สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50046 เด็กหญิงณัฐภัสสร ชูนุกิจ 6 เทศบาล2วัดชนาธิปเฉลิม สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50045 เด็กชายโอสมะห์ อลาซิสฮาร์ 6 มุสลิมศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50044 เด็กชายธีรพล แซ่ลิ่ว 6 เทศบาล2 สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50040 เด็กชายฐณะวัฒน์ พิมสารหิรัญ 5 อนุบาลละงู สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50039 เด็กหญิงภิญญาภัส แดงเอียด 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50038 เด็กชายมูฮัมหมัดรอซิกี้ รูบามา 6 ทุ้งมะปรัง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50037 เด็กหญิงจาลิลาฮ์ ใบบิเด็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50036 เด็กชายเทพทัต ฤทธิบูรณ์ 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50034 เด็กหญิงนุสอานา ยังหาด 6 บ้านปันจอร์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50033 เด็กหญิงนัสมี สาดีน 6 บ้านปันจอร์ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50032 เด็กชายธีรนัน โต๊ะหลัง 6 บ้านไร่ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50031 เด็กชายพัทรพงษ์ ชายแก้ว 6 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50030 เด็กหญิงธัญจิรา บริโท 6 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50029 เด็กหญิงเปมิกา เวชสิทธิ์ 6 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50028 เด็กหญิงอนุรดี อนันตพันธุ์ 6 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50027 เด็กหญิงภัทรภรณ์ ทองเนื้อเนียน 6 นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50026 เด็กชายสืบทัศน์ รัตนวิบูลย์ 4 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50024 เด็กชายสืบพัฒน์ รัตนวิบูลย์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50023 เด็กชายปกฤษฏ์ ถิ่นสตูล 4 ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50022 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ไชยชาติ 6 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50021 เด็กชายดานิช ปันดิกา 4 บ้านวังปริง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50020 เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50019 เด็กหญิงรัชนี สาดล 6 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50018 เด็กหญิงสุทธิกานต์ กาไรภูมิกุลกานต์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50016 เด็กหญิง รัชนี สาดล 6 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50015 เด็กชายฐิติวัสส์ ผลมาก 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50014 เด็กชายนิชฌาน สอาดแก้ว 4 เทศบาล 2 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50013 เด็กชายพิทยุตม์ ศรีสวัสดิ์ 6 เทศบาล2 สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50012 เด็กหญิงยศวดี ขุนมี 6 วัดสามกอง สงขลา ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50010 เด็กชายชนาธิป มิ่งอุไร 6 อนุบาลควนกาหลง สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50009 เด็กหญิงฉัตรกนก บุญฤทธิ์ 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50008 เด็กหญิงรวิสรา บุญฤทธิ์ 4 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50007 เด็กหญิงสิตางค์ จันทสุวรรณ 6 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50006 เด็กหญิงภัทร์นรินท์ ทองคำชู 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50005 เด็กชายศิวสิทธิ์ ไหมพรหม 6 อนุบาลสตูล สตูล รอตรวจสอบ ห้อง เลขที่
50004 เด็กหญิงนาดา เหมปันดัน 4 มุสลิมศึกษา สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50003 เด็กหญิงนูรดีนาร์ ปานชาตรี 5 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50002 เด็กชายกันตภณ เทศอาเส็น 6 อนุบาลสตูล สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
50001 เด็กชายอดิษฐ์ ไมมะหาด 6 บ้านโคกประดู่ สตูล ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน จังหวัด การชำระเงิน ห้อง-เลขที่นั่งสอบ