วิธีการ

message user image
  1. กดลงทะเบียนโดยป้อนเลขประจำตัวนักเรียน,วันเดือนปีเกิดและกลุ่มของนักเรียน...
  2. เข้าสู่หน้าเลือกชุมนุม
  3. กดสมัคร(เมนูด้านข้างชุมนุม)
  4. หน้าจอจะแสดงชุมนุมที่นักเรียนเลือกไว้
  5. ในกรณีต้องการเปลี่ยนชุมนุมให้นักเรียนเข้าไปที่เมนู ชุมนุมที่นักเรียนเลือกไว้ แล้วกด ยกเลิก
  6. ทำการเลือกชุมนุมใหม่
  7. คู่มือการเลือกชุมนุมออนไลน์

เลือกชุมนุมออนไลน์

  • รหัสผ่านใช้ วัน/เดือน/ปีเกิด ใส่ 0 กรณีวันหรือเดือน ไม่เกิน 10 (ใส่เครื่องหมาย/ เช่น 25/05/2550)