Home » ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่ว ...

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (English and Culture Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ , ๒/๙ และ ๓/๙ จำนวน ๔๗ คน ณ SMK Bandar Tasek Mutiara รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. (SMART : Science Math Action Research Technology)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต ...

Read More »

วันที่ 6 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMART) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการอบรม STEM Education by lego : การส่งเสริมอัจริยภาพด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 และ 3/8 โดยวิทยากร ครูสุริยัน บิลหีม ณ ห้องโสต โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 6 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศา ...

Read More »

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน 2560 งานห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย จัดกิจกร ...

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหร ...

Read More »

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนห้อง ...

Read More »

ห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย 4/1 , 5/1 และ 6/1 สัมมนาโครงงาน 5 บท ห้องโสตฯ โรงเรียนสตูลวิทยา

ห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย 4/1 , 5/1 และ 6/1 สัมมนาโครงงาน ...

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Prog ...

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต ...

Read More »