Home » ผลงานทางวิชาการ (page 4)

ผลงานทางวิชาการ

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ “

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ  ...

Read More »

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสตูลวิทยา

 รางวัลเหรียญทอง รายการ ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิล ...

Read More »

• ยินดีกับครูภัทรกร หมาดฉิม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กบุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

ยินดีกับครูภัทรกร หมาดฉิม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเ ...

Read More »

ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 จากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบุคคล (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ผลงานระดับดีเด่น

ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัล ...

Read More »

• ยินดีกับครูจริยกร ประกอบชัยชนะ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับจังหวัด “ครูดีศรีสตูล” ประจำปี 2560

Read More »

ชุดฝึกทักษะ สร้างสรรค์มัลติมิเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม DeskTop Author

ชุดฝึกทักษะ สร้างสรรค์มัลติมิเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม DeskTop A ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟฟิก วิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1

ผลงานทางวิชการ Graphic

Read More »