Home » ผลงานครู (page 7)

ผลงานครู

ตัวแทนระดับภาค รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 ได้แก่. นายก่อพงศ์ ชูแสง ครูผู้ฝึกสอน นายพงษ์ศักดิ์ คงสง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน  ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเปตองเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จัดโดยกกท.สตูล

โรงเรียน สตูลวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเปตองเน ...

Read More »

โรงเรียนสตูลรับป้าย โครงการครอบครัวพอเพียง สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรม สร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โรงเรียนสตูลรับป้าย โครงการครอบครัวพอเพียง สถานศึกษาและชุมชน ...

Read More »

จารึกความดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษในมุมมองของข้าพเจ้า

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ...

Read More »

รับประกาศนียบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

ยินดีกับ คุณครูซ าการียา ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลเชิดชูเกีย ...

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมอบรม ...

Read More »

ครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

ยินดีกับครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ...

Read More »

ครู ภัทรกร หมาดฉิม ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ รางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ยินดีกับครู ภัทรกร หมาดฉิม  ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ  ร ...

Read More »

ชนะเลิศอันดับสามระดับประเทศในการประกวดภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 7 พฤศจิกายน2559 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล ...

Read More »