Home » Uncategorized » ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

  • ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา
x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...