ข่าวสาร
Home » Uncategorized » ผลการสอบแข่งขัน/ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลการสอบแข่งขัน/ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

จำนวน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 33
มหาวิทยาลัยทักษิณ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 4
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 3
มหาวิทยาลัยบูรพา 3
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2
University Muhammadiyah prof drhamka /country Indonesia 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1
พาณิชย์นาวี 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1
มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
วิทยาลัยดุสิตธานี 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1
x

Check Also

นักเรียน

FacebookTwitter ...