Home » Uncategorized » คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายวิทชัย  อรุ่ณอร่ามศักดิ์      ประธานกรรมการ

2. นายมนัส  ไชยศักดิ์               กรรมการ

3. พ.ต.ท.อภิชาติ  วงศ์หมัดทอง   กรรมการ

4. นายสมศักดิ์  ขจรเจริญกุล        กรรมการ

5. จสต.สิรวิชญ์  ง๊ะสมัน             กรรมการ

6. นายจรูญ  ยิ้มเยือน                กรรมการ

7. นายจรัล  ชูมี                       กรรมการ

8. นายอิบรอเหม  อาดำ              กรรมการ

9. นายสมชาย  ตันติ์ศรีสกุล          กรรมการ

10. นายสมภพ  พ่านทอง             กรรมการ

11. นายสุเทพ  ปิ่นทองพันธ์         กรรมการ

12. นายสักกริยา  อุมาจิ              กรรมการ

13. ด.ต.คงกระพัน  ธรรมชาติ        กรรมการ

14. นางวิไลลักษณ์  ทองช่วย       กรรมการ

15. นายมาโนช มณีวิทย์        กรรมการและเลขานุการ

x

Check Also

ผลการสอบแข่งขัน/ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย จำน ...