Home » ผลงานนักเรียน (page 4)

ผลงานนักเรียน

วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการ และครูจากกลุ่มสาระฯต่างๆ

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ ลดเวลาเรียน/ อย. น้อย

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลระดับประเทศการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คุณครูวรรณี บุญเพิ่ม เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล่หในครั้งนี้

Read More »

กิจกรรม​วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา​ วันที่​ 1 สิงหาคม​ 2562​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี​ โรงเรียนสตูลวิทยา(กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม)

Read More »

1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมโครงการ 1 สิงหาคม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ลานหน้าอาคารเรียน 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร ตลอดจนเป็นการทำบุญทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรในโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบทุนการศึกษาฯให้แก่นักเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีสวนสนาม​ เฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​วชิรเกล้าเจ้า​อยู่​หัว​ พระประมุข​ของคณะ​ลูกเสือ​แห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28 กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ สนามกีฬา​รัชกิจประการ

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมค่ายปฐมนิเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มจังหวัดสตูลและ สงขลา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน computer การสร้างเกมด้วยโปรแกรม construct 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.62 ณ ห้อง computer 134 โดยมีวิทยากรครูตรีนุช ทิศเมือง และ น.ส.ณัฐฐนิชา สุดเหลือ นักเรียน ชั้น ม 6/1 เป็นวิทยากร

Read More »

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพลเมือง พลวัต กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคกประดู่

Read More »

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพลเมือง พลวัต กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพิทักษะคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »