Home » ผลงานนักเรียน (page 3)

ผลงานนักเรียน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแนะแนว จัดโครงการเพื่อน้องสตูลวิทยา นักเรียนชั้น ม.3, ม.5, และม.6 ได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์ของโรงเรียนสามท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต

Read More »

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมครู “สร้างสรรค์ห้องเรียน 4.0 ด้วยPlickers” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 136

Read More »

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

Read More »

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 กิจกรรมนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ. ณ. โรงแรมทวินโลตัส. จ. นครศรีธรรมราช

Read More »

5 กันยายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจาก University of jember,Indonesia เพื่อทำ MOU และศึกษาดูงานของโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้ประเทสในอาเซียน การประกวดการแต่งกายประจำชาติในอาเซียน กิจกรรมการแสดง

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับโล่ในฐานะที่โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดสตูลในโอกาสครบรอบ 40 ปี มสธ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ

Read More »

วันที่ 22 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตูลร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จัดให้ความรู้ด้านศิลปะ แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล

Read More »