Home » ผลงานนักเรียน (page 28)

ผลงานนักเรียน

โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกร ...

Read More »

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรมูลนิธิครอบครัวพอเพียงแก่นักเรียนแกนนำโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิท ...

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล

Read More »

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการพัฒนาศัยภาพครูสู่มืออาชีพ กิจกรร ...

Read More »

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและเลขนานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยาโดยนายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานคณะกรรมก ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองและ ...

Read More »

ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

โรงเรียนสตูลวิทยาได้มีกาจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้ ...

Read More »

คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (สพฐ.)

คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ...

Read More »

ยินดีกับนางสาวนภากาญจน์ สันโด นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระดับดีมาก ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในการประกวดเรียงความ เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย” เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2560

ยินดีกับนางสาวนภากาญจน์ สันโด นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้ร ...

Read More »

• ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 เมษายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท่านผู้อำนวยการมาโนช มณีวิทย์ จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยช่วงเช้าจะประชุมนักเรียนชั้น ม. ต้น ช่วงบ่าย ประชุมนักเรียนชั้น ม.ปลาย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »