Home » กิจกรรม (page 6)

กิจกรรม

5 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมฝึกกีฬา Woodball และ Dogeball ร่วมกับคณะครูจากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมพุทธบุตร โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.30-11.00. น. โดยมีทานผู้อำนวยการ นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมเมาลิดิ้นนบี และกิจกรรมอาชูรอ ณ หอประชุมเก่า โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.30-11.00. น. โดยมีทานผู้อำนวยการ นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ให้กับคณะบุคลากร ของโรงเรียน ชุดธีม ชุดไทย ณ หอประชุมก่า โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีกิจกรรมสังสรรค์ จับของรางวัล ทั้งจากของโรงเรียนและเพื่อนครูด้วยกัน โดยมีท่านผู้อำนวยการนายมาโนช มณีวิทย์ มาเป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Hello Holiday Western Culture Happy new year and Merry Christmas ณ หอ ประชุมเก่า 100 ปี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน โครงการ math contest สนุกคิด​ สนุกเรียน​กับคณิตศาสตร์​

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 18-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART) จัด กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับมอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ OBECQA : 2560 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA )

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมสนุกคิด สนุกเรียนกับคณิตศาตร์ โดยมีกิจกรรมการประกวด การแข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ โดยมีของรางวัลให้กับนักเรียนมากมาย

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเจริญ จุลนันโท รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read More »