Home » Author Archives: admin (page 4)

Author Archives: admin

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู ประาศวันที่ 15 พ.ย. 2562 *ใหม่*

Read More »

การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู

มลายูดาวน์โหลด

Read More »

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลางเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล

การสร้างข้อสอบ-สตูล-สไลด์ดาวน์โหลด ผังข้อสอบดาวน์โหลด บัตรข้ ...

Read More »

วารสารปีการศึกษา 2562

วารสารสตูลวิทยา2ดาวน์โหลด

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมครู “สร้างสรรค์ห้องเรียน 4.0 ด้วยPlickers” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 136

Read More »

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

Read More »

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 กิจกรรมนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ. ณ. โรงแรมทวินโลตัส. จ. นครศรีธรรมราช

Read More »

5 กันยายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจาก University of jember,Indonesia เพื่อทำ MOU และศึกษาดูงานของโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read More »