ข่าวสาร
Home » Author Archives: admin (page 37)

Author Archives: admin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมอบรม ...

Read More »

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

28 ตุลาคม 2559โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ...

Read More »

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนตันหยงกาโบย

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยามาจั ...

Read More »

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการแก่นักเร ...

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายการเงิน

คำสั่ง

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่ง

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายบุคคล

Read More »

ติดต่อ

โรงเรียนสตูลวิทยา 318 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดส ...

Read More »

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ (ใหม่)

ตัวอย่างหัวข้อสอบ บันทึกการแลกคาบสอน บันทึกการสอนชดเชย บันทึ ...

Read More »

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/7 , ม. 3/8 และ ม.6/1 ปีการศึ ...

Read More »