ข่าวสาร
Home » ห้องเรียนพิเศษ » โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คนในสังคมจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา การปฏิรูป
การศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถในการปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นผู้พร้อมและมีความสามารถใน
การแข่งขันภาษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันเป็นอันมาก การที่ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดีนับเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
โรงเรียนสตูลวิทยาจึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( EAP) เพื่อสนองความต้องการของสังคม
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๓. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตนเองให้รู้วิธีการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา
คนละ ๙,๘๘๐ บาท/ภาคเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑. การเรียนปรับพื้นฐานส าหรับชั้น ม.๑ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
๒. English Camp
๓. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
๔. การแสดงผลงานนักเรียน
๕. การแข่งขันทักษะทางภาษา
๖. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
๗. การทดสอบทางภาษา (CU – TEP)
๘. การติว O – NET วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๙. การเรียนสอนเสริมวันเสาร์ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนชาวไทย
๑๐.การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

รายละเอียด
x

Check Also

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน ...