ข่าวสาร
Home » รางวัลแห่งความภูมิใจ » รางวัลโรงเรียน

รางวัลโรงเรียน

ได้รับรางวัล OBECQA รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้แก่โรงเรียนที่มีการบริหารที่ยอดเยี่ยม ผลลัพธ์ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2559
รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ จาก สพฐ ปี พ.ศ.261