Home » ประชาสัมพันธ์ » ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

วันพฤหัสบดี ที่ ...