Home » กิจกรรมครู » โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน “คนดี มีวินับ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมภัคพิพิธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...