Home » กิจกรรม » โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

  • โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนให้กับครูผู้สอน โดยนางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

วันพฤหัสบดี ที่ ...