Home » กิจกรรม » โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

  • โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนให้กับครูผู้สอน โดยนางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก​ (STW)​ 31 พฤษภาคม 2561

FacebookTwitter ...