Home » ประชาสัมพันธ์ » วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมวันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อํานวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมวันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อํานวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...