Home » ประชาสัมพันธ์ » ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภัทรกร หมาดฉิม  ชนะเลิศเหรียญทอง

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนาราภัทร ชัยศิริ เหรียญเงิน

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวมัทธนา ตาเดอิน  เหรียญทอง อันดับ 2

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจริยกร ประกอบชัยชนะ เหรียญทอง อันดับ 2

ผลการแข่งขันของนักเรียน

การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี (ญ) ระดับ ม.4-6

เหรียญทอง       นางสาวกุลสตรี  ชูศรีเพชร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3    

เหรียญเงิน        ด.ญ.ชุติกาญจน์ ติ้นสกุล

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-6    

เหรียญเงิน        นายทินกร วราพันธ์เลิศ

 การประกวดร้องเพลงสากลชาย ม.1-3   

เหรียญทองแดง  เด็กชายอานีฟ หลงเจ๊ะ

ครูผู้ฝึกสอน  นายสโมสร  ทองสิพพัญญู

ร้องเพลงสากล (ชาย) ม.4-6

เหรียญทอง       นายธนโชติ แก้วพิชัย

ร้องเพลงสากล (หญิง) ม.4-6    

เหรียญทอง       นางสาวศศิชา ไทรทอง

สุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-6

เหรียญทองแดง  นางสาวทานตะวัน นิยมผล

ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวโสธิญา  เย็นทั่ว

การแข่งขันการปะกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 (หญิง)

เหรียญเงิน        นางสาวโกมลดา รอดทองเติม

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวโสธิญา เย็นทั่ว

การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี (ญ) ระดับ ม.4-6

เหรียญทอง       นางสาวกุลสตรี  ชูศรีเพชร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว

การแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาเกาหลี (Skit)ระดับชั้น ม.๔-๖

เหรียญทอง

น.ส.ศิริกุล  ศรีชมภู

นางสาวฤทัยรัตน์ กาฬวงศ์

นางสาวมาริษา ติดมูดา

นางสาวสิริยากร หลงเจ๊ะ

นางสาวพุทธชาติ  จอมสว่าง

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

การแข่งขัน  การพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี           ระดับ ม.4-6

เหรียญเงิน        นางสาวกุลยารัตน์  ไชยวร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

ประกวดร้องเพลงภาษามาเลเซีย ประเภทหญิง  ระดับ ม.4-6

เหรียญเงิน        นางสาวมารียา หลงสะเตี๊ยะ

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

ประเภทการแข่งขัน ละครสั้น ภาษามาเลเซีย(Skit) ระดับชั้น ม.4-6

เหรียญทองแดง

นายชารนร์ เจะฮะ

นายชีดาน ดีนายัง

นายสุพพัต แก้วอ่อน

นายอัษฎา หับยูโซะ

นางสาวอามีน๊ะ สมันแดหวา

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

การแข่งขัน การพูดสุนทรพจน์ภาษามาเลเซีย ระดับชั้น ม.4-6

ชนะเลิศเหรียญทอง        นางสาวยามีละห์ อุมาจิ

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

นิทรรศการ คลัสเตอร์ที่ 8

รางวัลเหรียญทอง

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...