Home » กิจกรรม » ภาพกิจกรรม English Camp 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี

ภาพกิจกรรม English Camp 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี

โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม English Camp ให้กับนักเรียน ณ หอประชุม 100 ปี

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...