Home » ประชาสัมพันธ์ » พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...