Home » ประชาสัมพันธ์ » นายภาคินทร์  เมืองปัญโญ  รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

นายภาคินทร์  เมืองปัญโญ  รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายภาคินทร์  เมืองปัญโญ  รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  โดยมีผลงานดังต่อไปนี้

  1. เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการส่งเสริมการสร้างผลงานด้านศิลปะของเยาวชนจังหวัดสตูล ในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
  2. ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมความรู้ตามโครงการจัดนิทรรศการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559
  3. เป็นตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมในกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ความคิดของเยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย” ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลกับคุณทอช ทองดี ในวันที่ 27 กันยายน 2560
x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...