Home » กิจกรรม » นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนแกนนำจิตอาสา Leader Camp เพื่อสืบสานพระราชปณิธานหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนแกนนำจิตอาสา Leader Camp เพื่อสืบสานพระราชปณิธานหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...