Home » กิจกรรม » กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8

วันที่ 24-28 มีนาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMART)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8 จำนวน 61 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากแหล่งเรียนรู้จริง

x

Check Also

9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

วันพฤหัสบดี ที่ ...