Home » ผลงานทางวิชาการ » รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

ผู้ศึกษา               นางตรีนุช  ทิศเมือง

สาขาวิชา           คอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีที่ศึกษา             พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

                การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์  80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7   โรงเรียนสตูลวิทยา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวนนักเรียน 27 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  (1)  ชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง  ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

  1.   ชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  85.17/84.19  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง ออกแบบงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.57  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13

 

ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 1 รู้จัก Adobe Captivate 5.5
x

Check Also

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง      ...