ข่าวสาร
Home » ผลงานทางวิชาการ » รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์

ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ

อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน                        โรงเรียนสตูลวิทยา  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ผู้รายงาน                         นางวิไล  หนูคงแก้ว

ปีที่พัฒนาผลงานทางวิชาการ        2559 – 2560

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).พัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา   อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple  Random  Sampling)  โดยจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจำนวน 5 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  ชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 สถิติที่ใช้คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  และทดสอบสมติฐานด้วย  t – test  Dependent  Samples

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ33203  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพ  89.94/86.11
  1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.33

 

 

x

Check Also

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

เรื่อง          ...