ข่าวสาร
Home » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) เรื่องการดำเนินชีวิตบน

หลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย            นางสาวปริยากร  กุณโรจร

ตำแหน่ง         ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ปีที่วิจัย         พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสม( ชุดการสอนและชุดกิจกรรม)วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชาส31102 เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม)วิชาสังคมศึกษา รหัสส31102 เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชาส31102 เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม(ชุดการสอนและชุดกิจกรรม)เรื่องกการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จาก 6 ห้องเรียน จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ คือสื่อประสม(ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) วิชาสังคมศึกษา รหัสส31102 เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม จำนวน 7 เล่ม ชุดการสอนจำนวน 5 เล่ม และชุดกิจกรรมจำนวน 2 เล่ม

ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5  คน มีค่าระดับคุณภาพเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 ซึ่งสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ได้ค่า p อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.78 และค่า r อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.55 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย  4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test  Dependent)

ชุดการสอน เรื่อง การดำเนินชีวิตบนหลักธรรม 

 ชุดที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง  
x

Check Also

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง      ...