ข่าวสาร
Home » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อการศึกษาค้นคว้า  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

หน่วยงาน โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้ชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 34 คน ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้จำนวนห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 1) ค่าสถิติ E1 / E2  2) ค่าสถิติการทดสอบที ( t-test ) 3) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x̄ ) 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประเมินผลการเรียนรู้จาก 1) คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำชุดฝึกทักษะแต่ละเล่ม จำนวน 8 เล่ม 2) คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 82.71 / 81.44

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนหลังเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากมากที่สุด (x̄) เท่ากับ 4.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.77

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
x

Check Also

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง      ...