Home » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน  : การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0   ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย                  :  นายราเหม ด่อล๊ะ

ปีที่ศึกษา                 :  2560

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย กับเกณฑ์ร้อยละ 60 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวม 6 ห้องเรียน จำนวน 243 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จำนวน 43 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัย เป็นแบบเชิงทดลอง กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเนื้อหาชุดฝึกทักษะเป็น 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ       4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สถิติที่ใช้ใน     การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0  ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.66/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก

บทคัดย่อ
x

Check Also

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง      ...