Home » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือ โปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือ โปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย : นายราเหม ด่อล๊ะ
ปีที่ศึกษา : 2560
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม
Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0
ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย กับเกณฑ์ร้อยละ 60 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ต่อชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
สตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวม 6 ห้องเรียน จ านวน 243 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 43 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัย เป็นแบบ
เชิงทดลอง กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเนื้อหาชุดฝึกทักษะเป็น 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม
Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น .92 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดฝึกทักษะเทคนิค
การใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0
ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.44/83.18
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 หลังการ
เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ในระดับมาก

บทคัดย่อ
x

Check Also

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ “

ภาพบรรยากาศงาน ...