ข่าวสาร
Home » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อวิจัย         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย              นางรัสรียา    ปังหลีเส็น

ปีที่ทำวิจัย       2560

บทคัดย่อ

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  และ  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  79   คน  จาก  3  ห้องเรียน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   มีจำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  จำนวน  23  แผน  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  จำนวน 30  คน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนประจำเล่มของแบบฝึกทักษะ จำนวน 4 เล่มๆ ละ  10  ข้อ  ยกเว้นเล่มที่ 1 ไม่มีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเพราะเป็นการทบทวนเนื้อหา และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที(t-test)   ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ค่าประสิทธิภาพ  (E1 /E2 )  เท่ากับ  85.18/82.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ

สมการเชิงเส้นและเมทริกซ์   โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.39)

 

x

Check Also

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง      ...