Home » กิจกรรม » โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

วันที่ 14 -19 พฤศจิกายน 2559 สหวิทยาเขตอันดามันดำเนินโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ       สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ม.6 และนักเรียน ม.3 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย และ ม.ต้น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับครูในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนขานรับนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

x

Check Also

9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

วันพฤหัสบดี ที่ ...