Home » ประชาสัมพันธ์ » ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • วันที่ 23 ตุลาคม คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเจริญ จุลนันโท ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล