Home » ประชาสัมพันธ์ » ครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

ครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

ยินดีกับครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...