ข่าวสาร
Home » ปฎิทิน » รายละเอียด โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

รายละเอียด โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)เพื่อ
เป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยใช้
หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ รวมถึงนักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่นการ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาการได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือในหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศโดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความ
เป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้

http://www.stw.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-SMTE.pdf

รายละเอียด

 

x

Check Also

ประกาศรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 SMART และ EAP ปีการศึกษา 2561

FacebookTwitter ...