Home » กิจกรรม » ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/7 , ม. 3/8 และ ม.6/1 ปีการศึกษา 2559

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนะครราชสีมา และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 3- 9 ธันวาคม 2559

x

Check Also

• นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระว่างวันที่21- 25. มีนาคม 2560

นักเรียนห้องเรี ...